Etički kodeks

ETIČKI KODEKS

 

McGrath & Arthur d.o.o. (u daljnjem tekstu "Društvo") svjesno je da je visoka kvaliteta pružanja usluga neraskidivo povezana sa poštivanjem određenih etičkih pravila. Kao izraz odgovornosti za etički razvoj u Društvu, usvojio je etički kodeks koji obvezuje sve zaposlenike i sve osobe koje djeluju u njegovo ime, bez obzira na oblik zaposlenja ili partnerstva.

Pravila Etičkog kodeksa temelje se na 2 glavne grupe:

 1. Osnovna načela globalne inicijative "Global Compact", izvedena iz međunarodno prihvaćenih dokumenata - Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije Međunarodne organizacije rada o načelima i temeljnim pravima na radu, Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rio de Janeira, i Konvencija Ujedinjenih naroda za borbu protiv korupcije.
 2. Primjenjivi zakonski propisi koji se odnose na predmet djelatnosti Društva i poslovnu praksu u obavljanju djelatnosti kojima se zajedno stvaraju etički standardi i obrasci ponašanja svih zaposlenika i suradnika Društva u odnosu na klijente i poslovne partnere kao i u međusobnim odnosima.

Etički kodeks, kao obveza Društva i svakog njezinog zaposlenika, temelji se na etičkim načelima poštivanja ljudskog dostojanstva, tolerancije, pravde, poštenja, pristojnosti i odgovornosti prema javnosti, klijentima i jednih prema drugima.

Cilj Etičkog kodeksa

Etički kodeks temeljni je dokument koji je od strateške važnosti za naše Društvo. Cilj Etičkog kodeksa je utvrditi i definirati osnovne pravne i etičke standarde u odnosu na vanjsko okruženje, ali i prema vlastitim zaposlenicima, drugim trećim suradničkim stranama i klijentima. Etički kodeks definira standarde radnih postupaka u pružanju naših usluga.

1. Osnovne vrijednosti i misija Društva

Odgovornost, visoka profesionalna razina, profesionalnost i kvaliteta naših usluga osnovne su vrijednosti koje implementiramo u sve aktivnosti i usluge namijenjene našim poslovnim partnerima. Naša je misija biti osobno odgovoran za svaki zahtjev naših klijenata, razumjeti njihove potrebe, ispuniti naša obećanja i stalno poboljšavati svoje usluge kako bismo bili shvaćeni kao pouzdan i inovativan partner naših klijenata.

2. Poštivanje temeljnih ljudskih prava, etičkih i moralnih standarda

Naša tvrtka naglašava poštivanje zaštite ljudskih prava, stvaranje poštenih i sigurnih uvjeta rada, odgovorno i profesionalno upravljanje, a sve u strogom skladu s općim moralnim i etičkim načelima.

3. Poštivanje pravila poslovnog natjecanja

Slijedimo načela opće poslovne etike, poslovne prakse i poštujemo opća pravila transparentnog tržišnog natjecanja, kako bismo stvorili dugoročni prosperitet, zdravo i održivo poslovno okruženje.

4. Antikorupcijska politika

Kada imamo posla s poslovnim partnerima, strogo odvajamo interese naših partnera od osobnih ili financijskih interesa zaposlenika obje strane. Posebnu pozornost posvećujemo poštivanju:

 • Zabrana pružanja osobnih pogodnosti javnim službenicima u bilo kojem obliku (novčanom, fizičkom ili na drugi način) od strane naših zaposlenika ili naših poslovnih partnera i / ili njihovih zaposlenika kako bi se ostvarile pogodnosti jednih za druge i / ili za treće strane,
 • Zabraniti ponudu, obećanje, odobravanje ili davanje ili primanje osobnih pogodnosti u bilo kojem obliku (novčanom, fizičkom ili drugom) koje bi proizašle iz trgovinskih odnosa Društva i iz kojih bi bilo jasno da to može utjecati na poslovne odluke bilo koje strane.

5. Zabrana diskriminacije

Naša tvrtka ovime također izjavljuje nultu toleranciju prema bilo kojoj manifestaciji diskriminacije na temelju spola, rase, seksualne orijentacije, vjere, dobi, podrijetla ili bilo kojeg drugog razloga definiranog zakonom.

6. Postupci rada i ugled

Dobra reputacija Društva, povjerenje klijenata i zaposlenika naše su najvažnije vrijednosti u poslovnom okruženju. Svi radni postupci provode se na visoko profesionalnoj razini kako bi se održalo dobro ime i eliminirao reputacijski rizik za klijenta, a ujedno i održao dobar ugled naše tvrtke. Svjesni smo svojih obveza prema trećim stranama i klijentima, te stoga nadgledamo ispunjavanje tih ciljeva i u slučaju pridruženih i suradničkih strana, što je preduvjet dobre i dugoročno korisne suradnje.

7. Načela etičnog ponašanja zaposlenika i ostalih suradnika Društva

Zaposlenici i suradnici tvrtke u svojim aktivnostima:

 • Poštuju važeće zakone i propise,
 • Slijede načela poslovne etike tako da pružaju svoje usluge pošteno, odgovorno i obraćaju pažnju na održavanje visoke profesionalne razine,
 • U obavljanju svojih poslovnih aktivnosti, Društvo i njegovi zaposlenici dosljedno izbjegavaju aktivnosti koje bi mogle narušiti povjerenje klijenta, kako u odnosu na Društvo, tako i u odnosu na druge tvrtke sa sličnim poslovanjem, te se ograđuju od prakse nelojalne konkurencije,
 • Tijekom svog rada zaposlenici Društva ponašaju se na način da ne narušavaju njegovu reputaciju, suzdržavajući se od širenja povjerljivih podataka izvan radnog okruženja i izbjegavajući aktivnosti usmjerene na stvaranje sukoba interesa između njih i Društva,
 • Poznaju i poštuju tekst Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) sa svim njegovim izmjenama i dopunama, obavljaju svoj posao u skladu s tim i također poštuju poslovne tajne i povjerljivost, čak i nakon prekida rada s Društvom,
 • Svjesni su da svojim ponašanjem uvijek predstavljaju Društvo i njezinu misiju, pa tako i u svom osobnom životu i izvan radnog vremena uzimaju u obzir da ne djeluju kršeći važeći zakon, općenito primjenjiva načela dobrog ponašanja i ovaj Etički Kodeks.
 • Poštuju povjerljivost i poslovnu tajnu u skladu s važećim zakonima,
 • Ne zloupotrebljavaju informacije ili materijalne resurse Društva za njihovu osobnu korist i u svom radu uvijek postupaju tako da ne oštete Društvo i njegovu dobru reputaciju.
 • Suzdržavaju se od neželjenog širenja povjerljivih podataka, uključujući i u njihovom privatnom okruženju,
 • Izbjegavaju sve aktivnosti koje stvaraju sukob vlastitih interesa s interesima Društva,
 • Paze da ne dođu u sukob s propisima i pravilima poslodavca, ugovorom o radu, ugovorom o mandatu, pravilima i ugovornim uvjetima klijenata, kodeksima i pravilima ponašanja.

8. Osiguravanje vlastitih i povjerenih informacija i podataka

Kompletna registracija svih dokumenata i podataka u pisanom i elektroničkom obliku ostvaruje se s naglaskom na njihovu sigurnost odgovarajućim tehničkim i organizacijskim sredstvima kojima raspolažemo, kako bi se spriječio neovlašteni pristup tim podacima i informacijama i njihova neovlaštena obrada, zlouporaba, gubitak , krađa ili slučajno brisanje.

Sva naša hardverska i softverska rješenja koja obavljaju funkciju pohrane ili administriranja podataka u elektroničkom obliku zaštićena su od mogućih napada i zlouporabe na najnovijoj tehnološkoj razini, a imaju i sigurnosne kopije. Svi elektronički prijenosi podataka podliježu strogim pravilima za zaštićene i sigurne prijenose pomoću modernih alata za šifriranje namijenjenih osiguranju prijenosa podataka. Odgovorno rukujemo svom imovinom tvrtke i njenih klijenata, bilo materijalnom, intelektualnom ili u elektronskom vlasništvu, i uvijek se pridržavamo zakona i legitimne svrhe upotrebe.

9. Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci povjereni našem izvješću strogo podliježu stvarnim propisima Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) sa svim njegovim izmjenama i dopunama. Udovoljavanje uvjetima važećeg zakonodavstva redovito se prati i kontrolira. Svi se uvjeti gore spomenute zakonske regulative također odražavaju u svim procesima koji se odnose na obavljanje naših usluga. Poštujemo prava subjekata čije osobne podatke prikupljamo i obrađujemo.

10. Povjerljivost

Jedan od naših najviših prioriteta je očuvanje apsolutne tajnosti svih ugovornih uvjeta i povjerenih ili utvrđenih činjenica vezanih uz obavljanje naših aktivnosti, kako bismo zadržali nepristranost i lojalnost prema našim klijentima i svim ostalim trećim suradničkim stranama. Poštujemo povjerljivost podataka i privatnost naših klijenata, naših zaposlenika i ostalih poslovnih partnera. Radimo u skladu s važećim zakonima, smjernicama i uvijek održavamo odgovarajući stupanj povjerljivosti i privatnosti.

11. Politika zaštite okoliša

Kao i svi poslovni subjekti, tako i Društvo svojim poslovnim aktivnostima utječe na okoliš te smo stoga izgradili vlastitu strategiju za uklanjanje negativnih utjecaja i korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija.

12. Kontrola poštivanja etičkog kodeksa

Svaki naš zaposlenik i suradnik/partner slijede načela utvrđena ovim Etičkim kodeksom i dužni su pismeno obavijestiti o svim kršenjima na koje naiđu u svom radu ili ako su dužni postupati protivno zakonima ili internim propisima Društva . U slučaju kršenja obveze samog zaposlenika, suradnik/partner Društva dužan je odmah izvijestiti izravno nadređenoj osobi zaposlenika o ovoj činjenici, kao i o predloženom postupku, koji će dovesti do ispravke u razumnom roku. O sankcijama zbog kršenja Etičkog kodeksa, ako je prekršitelj zaposlenik, odnosno suradnik u Društvu, odluku donosi neposredni nadređeni, u skladu s važećim zakonodavstvom.