IZVANSUDSKA NAPLATA POTRAŽIVANJA

Rana naplata potraživanja

Usluga koja obično prati vjerovnikov završetak internih postupaka naplate. To činimo kako bismo olakšali brzu otplatu cjelokupnog duga, u roku od tri do četiri mjeseca nakon preuzimanja potraživanja..

Kasna naplata potraživanja

Pomoći ćemo i kod potraživanja koja nisu primljena u sklopu prethodnih internih i / ili eksternih postupaka naplate. Fokus je na obnavljanju komunikacije s dužnikom i pokretanju otplate duga - putem priznavanja duga, rasporeda rata otplate ili putem odbitka od plaće.

Prisilna naplata

Možemo naplatiti i stara potraživanja koja nisu naplaćena u prethodnim fazama postupka. Opet, prioritet je pomoći uspostaviti komunikaciju s dužnikom i pokrenuti otplatu duga. U ovoj fazi prikupljanja, na temelju prethodnih dogovora s klijentom, sposobni smo za osobne posjete.